[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าหลัก

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ
--------------------------------------


                                  ตามที่ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
                                  ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ
                                       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
                                  ข. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันฯ
                                  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวันสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง (ประกาศให้ทราบในวันสอบ) โรงเรียนมหาวชิราวุธ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                                                                                                                         

                                  สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่ได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ให้นำหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบแข่งขันฯดังกล่าว

                                 ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
                                      ๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ ตามที่กำหนด
                                      ๒. ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
                                            ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ หรือรองเท้าฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุอันควร
                                            ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และจะต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่กำหนดไว้ 
                                            ๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม การสอบแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
                                            ๒.๔ การสอบข้อเขียน
                                                    ๒.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ซึ่งจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
                                                    ๒.๔.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                                                    ๒.๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯกำหนดให้ 
                                                    ๒.๔.๔ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยปากกา ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้เขียนเลขประจำตัวสอบ และชื่อ-สกุล ตัวบรรจง พร้อมลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน การทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ ต้องเขียนเครื่องหมายในช่องตัวเลือก ตามที่ระบุไว้ในกระดาษคำตอบ 
                                                    ๒.๔.๕ ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำทุจริต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ
                                                    ๒.๔.๖ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
                                                    ๒.๔.๗ ห้ามออกจากห้องสอบ ตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบ ๐๙.๐๐ น. จนถึงหมดเวลาสอบ ๑๒.๐๐ น. เว้นแต่ทำข้อสอบแล้วเสร็จหรือได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบและเมื่อถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ผู้สอบวางปากกา และนั่งอยู่ที่โต๊ะ รอกรรมการตรวจสอบเอกสารและเก็บให้เรียบร้อยให้ครบทุกคนก่อน แล้วจึงอนุญาตให้ออกจากห้องสอบพร้อมกัน
                                                   ๒.๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
                                                   ๒.๔.๙ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
                                                   ๒.๔.๑๐ ห้ามผู้เข้าห้องสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ ออกจากห้องสอบ เว้นแต่อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบเตรียมมาเพื่อใช้ในการสอบ เช่น ปากกา เป็นต้น
                                                   ๒.๔.๑๑ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
                                              ๒.๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปอาจพิจารณาสั่งงดตรวจให้คะแนนหรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับสมัครสอบงานราชการ 
                                      ง. การประกาศผลการสอบ จะประกาศผลการสอบเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบตั้งแต่ร้อยละ หกสิบขึ้นไปในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาหรือ www.songkhla-labour.com

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕


   (นายปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม) 
  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
    ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบ ๑


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ                              ชื่อ-สกุล
๐๑                                               นางสาวหทัยชนก หิรัญวิริยะ
๐๒                                               นางสาวรอมิด๊ะ โต๊ะหวัง
๐๓                                               นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สว่าง
๐๔                                               นางสาวรัตนา เมืองแก้ว
๐๕                                               นางสาวเกวดี สุขศรีราช
๐๖                                                นางสาวชวัลณัฐ ทองอุทัย
๐๗                                               นางสาวกาญจนา จันธำรงค์
๐๘                                               นางสาวภัทรวดี บุญฤทธิ์
๐๙                                               นางสาวพรรณฑิตา มณีขวัญ
๑๐                                                นางสาวชลดา เพ็ชรพวง
๑๑                                                นางสาวอุมาพร หนูมาก
๑๒                                                นางสาววัลลยา สุวรรณชาตรี
๑๓                                                นางสาวอโณทัย พูนแก้ว
๑๔                                                นายทศพร พุทธชาติ
๑๕                                                นางสาววิภาวี พุทธชาติ
๑๖                                                 นางสาวภาวินี พุทธชาติ
๑๗                                                นางสาวณัฐชา อุไร
๑๘                                                นางสาวสิริกานต์ นาคพันธ์
๑๙                                                 นางสาวนาตยา สร้อยรักษา
๒๐                                                 นางสาววรางคณา ยอดคำ
๒๑                                                 นางสาวเกศรินทร์ อินทร์ขุนจิต
๒๒                                                นางสาวหทัยวรรณ ทวีเมือง
๒๓                                                นางสาวพรพิมล ปินยะกุล
๒๔                                                นางสาวธัญชนก สร้อยสุวรรณ
๒๕                                               นางสาวซูนีตา บือซา
๒๖                                                นางสาวปัฏฐิการณ์ ดิษร
๒๗                                               นางสาวเสาวรัตน์ จันทร์สว่าง
๒๘                                               นายสมศักร์ ใบดิน
๒๙                                               ว่าที่ ร.ต.หญิงยลดา ศรีเทพ
๓๐                                                นางสาวเกวลีย์ จิตตะนัง
๓๑                                                นายวัชระ ปิ่นแก้ว
๓๒                                                นางสาวนัยน์ภัค เจ๊ะดุหมัน
๓๓                                                นางสาวพิมพา ขันเรือง
๓๔                                                นางสาวเกวลิน มูสิกพงษ์
๓๕                                                นางสาวศศิพร ชัยยัง
๓๖                                                 นางสาวนฤมล มีกว้าน
๓๗                                                 นางสาวอาซีเร๊าะ สอโส๊ะ
๓๘                                                 นางสาวอรวรรณ พุ่มมา
๓๙                                                 นางสาวชเนตตี หะยีบากา
๔๐                                                 นางมณฑิรา ชูแก้ว
๔๑                                                 นางสาวกาญจนา ศรีไชย
๔๒                                                 นางสาวณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์
๔๓                                                 นายธนวุฒิ แต้มจันทร์
๔๔                                                 นางสาวมารีหยาม หนิสอ
๔๕                                                 นางปทิตตา ถมพลกรัง
๔๖                                                  นางสาวน้ำเพชร ไชยโยธา
๔๗                                                 นายปราโมท ปัตตา


พิมพ์วันศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ผู้ชม : 1104


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สสค.สงขลา ร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมง 3 / เม.ย. / 2558
      สสค.สงขลาจัดอบรม “ให้ความรู้แก่แรงงานที่ทำงานในกิจการเรือประมง” 1 / เม.ย. / 2558
      สสค.สงขลา ออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล 22 / มี.ค. / 2558
      ประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือ ในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง 22 / มี.ค. / 2558
      ประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก 22 / มี.ค. / 2558


 

เข้าสู่ระบบ หน้าหลัก เกียวกับเรา ติดต่อเรา ร้องทุกข์ ระบบเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ